Det Danske Hospitalsskib
JUTLANDIA
(Korea Krigen1950-53)

Ved Korea-krigens udbrud tilbød Danmark, at stille et hospitalsskib til rådighed for FN. Valget faldt på ØK's motorskib "Jutlandia", bygget 1934 på Nakskov Skibsværft.

Skibet blev sejlet til Nakskov til en hurtig ombygning, og i januar 1951 afsejlede det fra København under tre flag - Dannebrog, Røde Kors og FN's - med en skibsbesætning på 97 mand, hvoraf de fleste var ØK- medarbejdere, og et hospitalspersonale på 91 læger, specialister og sygeplejersker.

Hospitalsskibet havde 4 operationsstuer, 4 hospitalsafdelinger med 356 senge, røntgen-, øjen- og tandklinikker samt laboratorier, apotek og specialafdelinger.

I begyndelsen var hospitalsskibet stationeret i Pusan, men i august / september 1952 blev skibet udstyret med et helikopterdæk og der efter stationeret i Incon tæt ved frontlinjen på 38. breddegrad. Ekspeditionen kom til at vare næsten tre år og omfattede to perioder i Pusan og en i bugten ved Incon.

"Jutlandia" fik den allierede enhedskommandos tilladelse til at behandle koreanere, såvel civile som militære og især børn. Belægningen svingede fra 50 - 100 patienter til hen imod 300 under de værste krigsbegivenheder.

I alt behandledes under tjenesten i Korea 4.981 sårede, allierede soldater fra 24 forskellige nationer samt mere end 6.000 civile koreanere, deriblandt et stort antal børn. Kun godt en snes patienter lykkedes det ikke at redde fra døden. Det samlede antal sygedage nåede op på 84.819, d.v.s. 17 pr. patient i gennemsnit.

Den mest prominente, civile patient var republikken Koreas første præsident, Syngman Rhee. Efter Korea-ekspeditionen blev "Jutlandia" omhygget til det oprindelige formål som passager- og fragtskib og indgik atter i ØK- flåden.

M/S JUTLANDIA

M/S Jutlandia (lat.: Jylland) var bestilt af og bygget for ØK.Nakskov Skibsværft i 1934 som et kombineret passager- og fragtskib. Efter en udvidet driftstid, hvorunder hun også fungerede som hospitalsskib og kongelig yacht, blev hun ophugget i 1965.

Historie.

Jutlandia blev bestilt af ØK i 1934 for at afløse ældre skibe i den daværende linjetrafik mellem København og Bangkok. Hun besejlede denne rute fra november 1934 til januar 1940 og igen fra 1954 til slutningen af 1964. Jutlandia var det eneste skib i ØK-flåden, der blev designet med en Meyer-stævn, og var det andet af foreløbig tre skibe med samme navn.  Jutlandia er også det eneste skib i ØK. flåden som aldrig blev døbt, ingen gudmoder, kun navngivet.

 

2. Verdenskrig.

 jutlandia2105.JPG

 

Raid'et 3.Maj 1945. Java ligger forrest, Falstria i midten og Jutlandia bagest. Gården i forgrunden brændte ned ved angrebet

Da 2. verdenskrig brød ud i september 1939, var hun lige ankommet til Rotterdam en route til København. Foreløbig betød det intet – hun gjorde rejsen færdig plus en følgende tur til Bangkok, før hun returnerede til København i januar 1940.

Efter ankomsten til København blev hun stillet til rådighed for den danske regering. Hun blev sendt til Argentina for at hente en last korn og returnerede til København den 31. marts 1940. Den 1. april blev hun sendt til Nakskov Skibsværft med henblik på almindelig, periodisk vedligeholdelse.

Jutlandia var i tørdok, da Tyskland angreb og besatte Danmark den 9. april 1940. På grund af mangel på dieselolie blev Jutlandia ikke beslaglagt af tyskerne, men blev lagt op ved Slotø, tæt på skibsværftet sammen med to af ØK's andre motorskibe, Java og Falstria. Alle 3 skibe havde kun en minimal besætning om bord til at varetage almindelig vedligeholdelse.

Her blev hun ind til krigens slutning på trods af et allieret luftangreb 3. maj 1945. Ved angebet blev Java sænket, Falstria fik en oversvømmelse og kom i brand. Jutlandia slap med nogle kuglehuller og en mindre brand i et lastrum.

Jutlandia var fuldt sødygtig igen den 11. august 1945 og vendte tilbage til rutetrafik, nu mellem Europa og østkysten af USA.

Koreakrigen

Da Koreakrigen brød ud den 25. juni 1950, gav Danmark tilsagn om at assistere FN og at give humanitær støtte til de allierede styrker i Sydkorea. Beslutningen var ikke ukompliceret: stemningen mellem stormagterne var anspændt, og Danmark måtte finde en måde at støtte FN på uden at virke aggressiv. Der blev meget hurtigt stillet medicinalvarer til rådighed, og efter forhandlinger blev der enighed om, at Danmark også sendte et hospitalsskib. I efteråret 1950 accepterede ØK igen at stille Jutlandia til rådighed for den danske regering, mens hun var en route til New York.

Klargøring.

Regeringen sendte Jutlandia til Nakskov Skibsværft og fik hende rigget om til et fuldt moderne hospitalsskib. Hun havde 4 operationsstuer, 4 hospitalsafdelinger med 356 senge, røntgen-, øjen- og tandklinikker samt laboratorier, apotek og specialafdelinger. Der var stor søgning til stillingerne om bord. På et tidspunkt blev der søgt 42 sygeplejersker – der meldte sig mellem 3 og 4.000, heraf kom ca. 200 til samtale. Læger og sygeplejersker blev indkvarteret i kahytterne, for det meste 4 i hver.

Linjen '...sygeplejerske på 16 år...' i Kim Larsen's sang om Jutlandia er møntet på skibet. Man ønskede fortrinsvis at have modne mennesker om bord, navnlig i betragtning af de voldsomme krigsskader man måtte forvente at se om bord. Det var ikke noget, man ønskede at udsætte unge mennesker for. Gennemsnitsalderen var omkring de fyrre.

Status.

Der blev lagt stor vægt på at bibeholde Jutlandias civile status. Som alle andre hospitalsskibe blev hun malet hvid med røde kors på siden, men i modsætning til det 1½ meter brede grønne bånd, som militære hospitalsskibe havde påmalet langs skandækket, havde Jutlandia et rødt bånd. Dansk Røde Kors stod for drift, bemanding og organisation af hospitalet. ØK forsynede hende med besætning. Staten betalte.

Jutlandia havde kommandør Kai Hammerich som chef. Han havde opgivet sin stilling som præsident for Dansk Røde Kors for at tage med til Korea. Han bibeholdt sin rang som søofficer for bedre at kunne stå i forbindelse med FN's militære ledelse. Han var også kontaktperson til Røde Kors og den danske stat.
Næstkommanderende og hospitalschef var overlæge Mogens Winge. Kaptajn Christen Kondrup, Jutlandias mangeårige skipper, blev om bord som skibschef. I tilfælde af en maritim krisesituation ville kommandoen jfr. søvejsreglerne automatisk blive Kondrups.

Da hospitalspersonalet skulle omgås soldater, fik alle, på trods af at de var civilister, tildelt passende militær rang. Under opholdet i Korea morede besøgende, allierede officerer sig da også over, hvor civilt alting gik til om bord.

Afgang.

Den 23. januar 1951 blev hun sendt af sted til Korea. Hun sejlede under 3 flag: Dannebrog, Røde Kors og FN-flaget. Dagen før afgangen blev hun besøgt af kong Frederik og dronning Ingrid. Kongen kendte Hammerich godt. Mens han endnu var kronprins, havde Hammerich været hans overordnede i Flåden. Kronprinsen havde på en øvelse opført sig uansvarligt og havde indkasseret en lussing fra Hammerich som belønning.

Ved afrejsen blev der holdt taler og en lille højtidelighed, og Jutlandia blev fulgt til dørs af bl.a. udenrigsministeren, et hornorkester og ca. 10.000 borgere, som frøs med anstand. Hammerich ønskede folkelig opbakning. Han ønskede ikke, at Jutlandia skulle 'liste af sted som en tyv om natten'. Hun medbragte en besætning på 97 mand plus en hospitalsstab på 91 personer.

Rejsen gik først til Japan, hvor Jutlandia skulle melde sig til FN's stab. Rejsen gik rimeligt begivenhedsløst – der var selvfølgelig den obligatoriske gang søsyge i Biscayen, og der blev brug for hospitalet til to tilfælde: skibets skrædder blev opereret for blindtarmsbetændelse, og overlæge Tage Kjær faldt og sprængte achillessenen. Han blev på skibet og gik sin stuegang med gipsben og på krykker. Undervejs måtte personalet deltage i simpel millitær geledtræning, så de kunne præsentere sig pænt ved ankomsten. For nogen var dette en plage, for andre en kilde til munter underholdning. Jutlandia var fremme på 38 dage.

General MacArthur stak ikke noget under stolen ved ankomsten:

"...Der er krig herude, hård krig, ikke som nogle danske aviser skriver: politiaktion... Jeg venter udholdenhed, beslutsomhed, disciplin og initiativ..."

Jutlandia påbegyndte sin tjeneste i Pusan den 10. marts 1951, ca. 200 km fra fronten. Afhængigt af krigshandlingerne varierede belægningen fra knap 100 til over 200 sårede. I perioder med lav belægning var der en slags konkurrence med de amerikanske hospitalsskibe om at overtage patienter.

Man anså, at Jutlandia havde en høj og internationalt anerkendt standard. Som følge heraf fik hun overført nogle af de sværeste tilfælde. Det viste sig, at der var ca. ti gange så mange kirurgiske som medicinske patienter. Forskellen skyldtes de moderne vacciner. Under f.eks. første verdenskrig, havde der været cirka lige mange. Man så dog ikke så nøje på afdelingsgrænser, man indrettede sig fleksibelt og placerede patienterne, hvor der var plads.

Blandt soldaterne blev Jutlandia populær. Hun havde plads – der var kun ca. halvt så mange sengepladser som militære hospitalsskibe af samme størrelse plus de avancerede specialklinikker. Det betød gode chancer for en succesfuld behandling. Den 'civile behandling', samt at kokken meget hurtigt lærte at fremstille cheeseburgers og ice-cream, og at soldaterne kunne få mere end én portion, hjalp også... En del soldater gik rundt med små sedler i lommen eller bundet fast til deres hundetegn: dersom de blev såret, ønskede de at blive overført til Jutlandia.

Koreanernes minder om Jutlandia er stærkt præget af, at hun som det eneste hospitalsskib under krigen også behandlede civile koreanere.

Der stod for det meste sengepladser ledige. Det passede personalet dårligt, at de ikke kunne bruges, når de så den nød og elendighed, der herskede blandt civilbefolkningen. Sygeplejerskerne måtte ikke gå i land, men læger og sygepassere arbejdede undertiden på improviserede førstehjælpsstationer. Helt uofficielt hjalp man lokalbefolkningen, og i visse tilfælde bragte man patienter om bord. Man fandt adskillige forældreløse børn, som man fik sendt om bord til pleje og pasning. Der blev lavet en lille børneafdeling i et hjørne af officersgangen. Den amerikanske kaptajn McKeon havde startet et lille børnehospital, Happy Mountains, i udkanten af Pusan. Han fik assistance af skibets læger. Det gik så vidt, at medicin 'forsvandt' fra lagrene – for derefter at dukke op på børnehospitalet. General MacArthur fik så sandelig det 'initiativ', som han havde forlangt.

Efter krav fra lægerne pressede Hammerich på overfor FN, for at opnå tilladelse til at behandle civile – i juli '51 kom tilladelsen, dog på betingelse af, at civilister blev sendt i land, dersom der ankom sårede soldater. Det skete, at civile blev sendt i land, selv om de ikke var færdigbehandlede, hvilket besætningen havde det elendigt med.

Efterhånden som sommervarmen trængte sig på, viste det sig, at Jutlandia var ilde faren uden klimaanlæg. I stedet for blev det besluttet at sende hende til Europa som sygetransportskib. Hun afgik med 202 patienter mod Rotterdam i august '51. Turen var ikke helt uden problemer – bl.a. ønskede en del af patienterne at gå i land, når skibet var i havn. Da dette ikke var muligt, gav det en del uro, men det lykkedes at få alle patienterne med hjem.

Anden rejse.

Efter at have modtaget forsyninger i Rotterdam, stak Jutlandia i søen igen. Hun ankom 13. november til Pusan. En stor del af personalet var blevet udskiftet – en del læger havde fået så kort varsel, at de ikke kunne komme med skibet, men måtte flyves til Korea.

På den første tur var der kommet mange neurokirurgiske patienter om bord, på den anden kom vægten til at ligge på lunge- og kæbekirurgi. Der var blevet stillet 100 sengepladser til rådighed for de koreanske militære hospitaler, og 100 mere måtte benyttes til civile koreanere. I begyndelsen følte FN-soldaterne sig utrygge ved koreanerne, men stemningen vendte hurtigt. Børnene blev hurtigt lige så populære hos soldaterne som de var hos besætningen og var snart at finde overalt på skibet.

Det viste sig, at selv om Jutlandia havde plads til 350 patienter, var en belægning på omkring 250 toppen, dersom arbejdsbyrden skulle være rimelig. Den gennemsnitlige belægning på denne tur lå også mellem 200 og 250 patienter.

Der kom koreanske læger om bord, og for at højne standarden blev de systematisk undervist om bord. Det var nu blevet 'legalt' at lave humanitært arbejde på den danske måde – at hjælpe der hvor man kunne se nød, frem for at sidde med hænderne i skødet og vente – så det frivillige hjælpearbejde i land blev fortsat, og man påbegyndte skoleundervisning i børneafdelingen. Der var interesse for Danmark blandt de lokale, så der blev samarbejdet med bl.a. lokale præster og lærere, og til slut lykkedes det at få stillet en dansk-koreansk venskabsforening på benene. Foreningen eksisterer endnu.

Det gav visse kulturelle problemer at have koreanske, civile patienter. I Korea var det på den tid almindeligt, at hospitalet klarede behandlingen af en syg, mens forplejningen var patientens egen sag. Så når en patient blev indskrevet, flyttede hele familien inkl. alt kogegrej med ind i fodenden af sengen. I nogle tilfælde kunne familien være dybt fornærmet over ikke at måtte forsørge patienten – man stolede ikke helt på hospitalspersonalet. Nogle patienter vægrede sig ved at få redt seng: det viste sig, at det var fordi de havde gemt noget af maden bort under hovedpuden. Man var ikke forvænt med at få noget at spise hver dag, så det var bedre selv at rationere i tide...

Efter de indledende problemer gik det bedre. De fremmedes underlige skikke blev kendt og accepteret, og patienterne var glade for at komme om bord.

Personalet var så engageret i hjælpearbejdet, at de ofte afslog at tage på orlov i Japan. Man tog, ganske frivilligt, dobbelt tørn. Hensynet til de dårlige koreanske patienter kom først.

Til Røde Kors' fortrydelse kom der ikke sårede krigsfanger om bord. Man var utilfreds med, at Røde Kors kun kunne assistere den ene side i konflikten: man følte, at foreningens upartiskhed kunne drages i tvivl. FN's militære ledelse lod sig dog ikke bøje. I stedet for gik nogle af lægerne fra borde og hjalp til med operationer på de hospitaler, som tog sig af krigsfangerne.

29/3 1952 afgik Jutlandia til Japan. Igen en sygetransport – men dennegang skulle hun helt hjem til Danmark. Hun afsejlede 21. april med 194 patienter om bord. Det var en stor hjælp at der ikke var psykiatriske patienter om bord denne gang. Alligevel blev der nogle stridigheder blandt patienterne. Problemet blev løst ved at placere de to største brushoveder i hver sin isolationscelle i Psykiatrisk afdeling. Det gav ro.

Tredje rejse.

Før den 3. rejse fik Jutlandia under ophold på Nakskov Skibsværft i august/september 1952 installeret et helikopterdæk, en øjenklinik og nogle britiske ambulancemotorbåde. Der blev også bestilt aircondition, dette blev installeret ad flere omgange, og først efter ankomsten til Japan. Hun afsejlede den 20. september 1952, og nåede frem til Yokohama den 2. november. Her blev helikopterdækket inspiceret og godkendt.

På denne rejse blev hun stationeret i Incheon-bugten, kun ca. 40 km fra fronten. Hun ankom 20. november. Så tæt på fronten kunne besætningen undertiden se kanonilden og dermed være forberedt på, at der ankom sårede. Takket være helikopterdækket kunne soldater undertiden være om bord og under behandling 20 minutter efter, at de var blevet såret.

Nu kom patienterne direkte fra fronten. Afhængigt af krigshandlingerne kunne dette give døgndrift om bord.

I marts '53 gik det særligt hedt til. På 3½ døgn ankom der 169 sårede, heraf 81 svære tilfælde. I hele marts kom der 301 patienter – 104 med helikopter, resten pr. båd. Dette var i overkanten for lægerne. Man overvejede at få forstærkninger hjemmefra, men så blev der heldigvis roligt igen.

Placeringen for anker i bugten, samt den større mængde sårede soldater gjorde at hjælpen til de civile blev reduceret. Ikke desto mindre fandt besætningen tid til at assistere med at opbygge en klinik i land, som kunne give hjælp til fattige og syge.

Efterhånden som krigen gik mere og mere i stå, blev der mindre for Jutlandia at lave. Der var tale om at hun – som civilt, neutralt skib – skulle være stedet hvor en våbenstilstand blev forhandlet, men Nordkoreanerne afslog. Våbenhvilen blev forhandlet på plads andetsteds, og trådte i kraft den 27. juli 1953.

Hammerich lavede igen ballade i Tokyo. Jutlandia var sendt ud for at lave en hvilken som helst form for humanitær hjælp, ikke for at ligge i beredskab. Der var ikke behov for hende længere, så resultatet blev at hun blev sendt hjem som sygetransport. Hun gik til Yokosuka den 16. august for at afgive sine sidste patienter, og blev klargjort til hjemturen på værft i Yokohama. Hun afgik fra Tokyo den 29. august med 229 patienter og frigivne krigsfanger om bord.

Den tredje transport var nemmere end de to foregående. Der var kun 30 patienter, som krævede lægebehandling. Og krigsfangerne følte at det at komme om bord på Jutlandia var det samme som at komme ud i friheden, så de havde ikke problemer med at indordne sig under skibets rammer.

Hun ankom til en heltemodtagelse i København den 16. oktober 1953. Efter 999 dages FN-tjeneste bar hun atter dansk flag.

I alt behandledes under tjenesten i Korea 4.981 sårede, allierede soldater fra 24 forskellige nationer samt mere end 6.000 civile koreanere (tallet er usikkert: det kan være op til tre gange så mange), heraf et ukendt antal børn. Kun 29 patienter døde. Den mest prominente, civile patient var republikken Koreas første præsident, Syngman Rhee. Han kom under behandling på skibets tandklinik.

Efter en omrigning på Nakskov Skibsværft genoptog Jutlandia sin normale tjeneste mellem København og Bangkok for første gang siden 1939.

Kongelig yacht.

September 1960 blev Jutlandia kongelig yacht, da ØK stillede hende til rådighed for kongen af Thailand og hans følge under det officielle besøg i Skandinavien af majestæterne kong Bhumibol og dronning Sirikit. Fra København rejste det kongelige par først med Jutlandia til Oslo, derefter til Stockholm.

Efter dette besøg genoptog Jutlandia sin normale tjeneste.

Tre år efter blev Jutlandia udvalgt til at sejle tronfølgeren HKH prinsesse Margrethe (fra 1972, HM Margrethe 2. af Danmark) på hendes officielle besøg til det fjerne Østen via Genova, Heraklion, Suez Kanalen, Aden, Karachi, Sri Lanka, Singapore, Bangkok og Hong Kong. Efter returrejsen til Danmark genoptog Jutlandia sin normale tjeneste mellem København og Bangkok.

Udmønstring.

Jutlandia færdiggjorde sin sidste rejse fra Bangkok til København den 19. december 1964, blev losset og udgik af ØK's rulle.

Hun blev solgt til en spansk skibsophugger, og 14. januar 1965 forlod hun København på sin sidste sejltur til Bilbao, hvor hun blev ophugget.